fbpx

Rehabilitatsioon

Rehabilitatsiooniteenus on sostsiaalteenus, mille eesmärgiks on parandada inimese iseseisvat toimetulekut ning tegutsemisvõimet, soodustada töötamist või tööle asumist ja suurendada ühiskonnas osalemist.

Puudega lapse puhul on eesmärk aidata kaasa lapse arengule ja hariduse omandamisele, tööealise inimese puhul toetada tööle asumise valmisolekut või tööl püsimist, eaka inimese puhul parandada iseseisvat toimetulekut.

1) Sotsiaalne rehabilitatsioon

on mõeldud kõigile puudega inimestele ja osalise või puuduva töövõimega inimestele, kes vajavad igapäevaelus abi puudest või erivajadusest tulenevate piirangutega toimetulekuks.
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust vahendab Sotsiaalkindlustusamet.

AS Värska Sanatoorium osutab sotsiaalset rehabilitatsiooniteenust alates 2005.aasta maikuust.


2) Tööalane rehabilitatsioon

on mõeldud tööealistele vähenenud töövõimega inimestele.
Tööalase rehabilitatsiooni teenused on mõeldud 16-aastastele kuni vanaduspensioni ealistele inimestele ning neid teenuseid vahendab Töötukassa

AS Värska Sanatoorium osutab tööalast rehabilitatsiooni alates 15.01.2018Meie missioon: Rahulolevad inimesed kliendikeskse rehabilitatsiooni tulemusena.

Meie visioon: Oleme kaasaegne, hinnatud ja hästi toimiv meeskond, kus on nii kliendi kui ka meeskonna rahulolu teenuse osutamisega kõrge.

Meie põhiväärtused:
Kvaliteet - pakume tõenduspõhist, eesmärgistatud ning usaldusväärset teenust, mis põhineb vastavalt kliendi vajaduste väljaselgitamisele, suhtlusele, meie parimatele võimalustele ja heale tavale
Professionaalsus - meeskonnaliikmed on vastava hariduse ja kompetentsioskusega, pikaajalise kogemusega ja motiveeritud Kliendikesksus - vaatleme klienti kui tervikut, lähtume iga isiku ootustest, vajadustest, väärtustest ja eesmärkidest
Ausus -käitume heatahtlikult hoides, austades ja väärtustades enda ja teiste mainet. Tagame ausa ja asjakohase info olemasolu ja kättesaadavuse.
Hoolivus - me peame lugu inimlikest väärtustest: austame nii klientide kui töötajate väärikust, tegutseme inimväärse ning arendava elu- ja teraapiakeskkonna tagamise nimel, suhtume hoolivalt teenusel olijasse.


AS Värska Sanatoorium omab alates 05.01.2017 EQUASS Assurance sertifikaati.

EQUASS Assurance on Euroopa Rehabilitatsiooni Platvormi (European Platform for Rehabilitation) poolt välja töötatud sotsiaalteenuste üle-Euroopalise kvaliteedijuhtimise sertifitseerimissüsteem, mis tagab kvaliteedi ja kvaliteedikontrolli teenustes.
Teenuste kvaliteeti iseloomustavad järmised märksõnad: kliendikesksus, eetika, õigused, tulemustele orienteeritus, laiahaardelisus, koostöösuhted, osalemine, kestev areng.

Tegevusi viiakse ellu ESF TAT „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 2015-2020“ 2.3.3 “Eesti hoolekandeteenuste kvaliteedi edendamine kvaliteediteemaliste koolituste, konsultatsioonide ja kvaliteedijuhtimissüsteemide tutvustamise ning rakendamise" raames.