fbpx

Tsilk kurgu- ja ninasprei 30ml tooteinfo

Millest koosneb Eesti esimene 100% looduslik nina- ja kurgusprei ning kuidas seda kasutada

Looduslik mineraalvee nina- ja kurgusprei Tsilk on Värska 6 puurkaevust pärit 100% looduslik mineraalvesi, mis on mõeldud ninakinnisuse, nohu ja ülemiste hingamisteede ebameeldivate sümptomite leevendamiseks. Nina- ja kurgusprei lahus Tsilk on säilitusaineteta puhas hüpertooniline steriliseerimata mineraalvesi, mis on looduslikult kõrge soola- ja mangaanisisaldusega. Lahuse soolasisaldus on natuke kõrgem keha loomulikust (0,9%-ne NaCl lahus) soolatasemest. Soolane mineraalvesi leevendab ninakinnisust, puhastades samal ajal ninaõõnt liigsest limast, ja aitab seda kaitsta nakkuste eest. Leevendust saab kurguärrituse ja kurgukuivuse korral. Ei ole kahjulikke kõrvalmõjusid, võib kasutada pikema aja jooksul.

Tsilk on I klassi meditsiiniseade, mis kannab CE-märgist. Enne kasutamist lugeda hoolikalt kasutamisjuhiseid.

Kasutamisjuhised
Ainult ninna ja/või kurku pihustamiseks 10–21 päeva jooksul.
1) Eemalda pihustusotsikult kattekork ning otsiku all olev valge klamber.
2) Aseta otsik vastavalt vajadusele ettevaatlikult ninasõõrmesse või suuna kurku.
3) Vajuta otsikut:
2–6-aastased lapsed 1 pihustus ninasõõrmesse või 1–2 pihustust kurku kuni 4 korda ööpäevas. Üle 6-aastased lapsed ja täiskasvanud (sh rasedad ja imetavad emad): 1–2 pihustust ninasõõrmesse või 1–2 pihustust kurku mitte sagedamini kui iga 4 tunni tagant. 4) Pärast iga kasutamist puhastada otsikut kuuma veega. Mitte kasutada alla 2-aastastel lastel.

Koostisosade loetelu
Looduslik mineraalvee nina- ja kurgusprei Tsilk sisaldab 30 ml 595 m sügavuselt Värska 6 puurkaevust pärit looduslikku mineraalvett väärtuslike mineraalide ja mikroelementidega (B, Fe, Mn, Li, Sr, Ba). Mineraalainete sisaldus keskmiselt 1,5–2,1 g/100 ml kohta.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Ärge kasutage Tsilka, kui olete ülitundlik selle koostisosade suhtes. Nakkusohu vältimiseks on pudel mõeldud individuaalseks kasutamiseks. Vältida silma pihustamist. Silma sattumisel loputada rohke veega.


Säilitamistingimused
Hoida toatemperatuuril, soovitavalt otsese päikese eest kaitstult. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Pakend: 30 ml pumppihustiga pudel.
Pudel sisaldab antibakteriaalset pumbasüsteemi, mis väldib pisikute sisenemist kogu kasutusaja jooksul. Kõlblikkusaeg 36 kuud. Tsilk kasutusaeg 12 kuud pärast pudeli esmakordset avamist.

Valmistamise kuupäev / partii nr vaata tootelt.
Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.terviseamet.ee kaudu või tootja e-posti tsilk@spavarska.ee. Teavitades aitate saada rohkem infot meditsiiniseadme ohutusest.

Tootja: Värska kuurortravikeskuse kontserni ettevõte OÜ Värska Vara, Väike-Rõsna küla, Setomaa vald Võrumaa
Päritoluriik: Eesti
Kasutusjuhendi koostamise/viimase läbivaatamise kuupäev 15.04.2020

Tsilk on maailma esimene toode, millel on ka setokeelne kasutusjuhend.

Mia om Tsilk?
Nõna- ja kurguruuh Tsilk om Verska 6 puurkaost võõdõt tävveligult luuduslik mineraalvesi, minga’ om hüä leevendädä’ kinni nõnna, nohho j tõisi ülemätsi hingämisteie häti. Tsilgah olõ-i säilitüsainit ja taa om puhas kiitmäldä mineraalvesi, koh seeh pall´o suula ja mangaani. Lahusõh om suula ts´uut inäbä, ku om inemisõ kihäh loomuligult. Soolanõ mineraalvesi and leevendüst, ku nõna om kinni, puhastas nõnauust liisnast tatist ja avitas kaitsa’ nakkuisi iist. Avitas leevendädä’ hätä ka ärritünü vai kuiva kurgu kõrral. Kah´olikkõ kõrvalmõosit tiidä’ olõ-i ni taad või tarvtada’ pikembä ao joosul.

Tsilk om meditsiiniseadõ’ klass I, mia om CE-märgiga. Inne pruukmist tulõ höste läbi lukõ’, kuis Tsilka tarvtada’.

Kuis Tsilka tarvtada’?
Tsilka või laskõ’ õnnõ nõnna ja/vai kurku 10–21 päävä joosul.
1 Edimält tulõ maaha võtta’ pihustusotsiku päält kork ja otsiku alt valgõt värmi klambri.
2 Otsik panda’ höste ette kaiõh nõnna vai tsihti’ kurku.
3 Vaotada’ otsikut:
2–6 aastaga vannusõh latsil laskõ’ 1 vuur nõnna vai 1–2 vuuri kurku koon’ 4 kõrda
üüpäävä joosul. Üle 6 aastaga vannusõh latsil ja täüskasunuil (sh rassõjalgsõ’ ja rõnda
andva’ imä’) laskõ’ 1–2 vuuri nõnna vai 1–2 vuuri kurku mitte sagõhõmpa ku õga 4 tunni takast.
4 Pääle õka tarvtamist puhastada’ otsikut kuuma viiga.
Ala 2 aastaga vannusõh latsil mitte tarvtada’.

Minkast Tsilk tettü om?
Nõna- ja kurguroho Tsilk pudelah om 30 ml 595 m süvähüsest Verska 6 puurkaost võõdõt luuduslikku mineraalvett hüvvi mineraalõ ja mikroelementega (B, Fe, Mn, Li, Sr, Pa). Mineraalainit om keskmätselt 1,5–2,1 g/100 ml kotsilõ.

Midä tarvtamisõl silmäh pitä?
Tsilka tohi-i tarvtada’, ku oldas väega tundlik timä koostisosadõ suhtõh. Õt mitte määnestki tõpõ edesi anda’ õga tõisilt saia’, piat õgal tarvtajal olõma uma putel. Piat ette kaema, õt ruuh silmä lääsi-i. Ku ruuh lätt silmä, tulõ silmä mõskõ’ hulga viiga.

Kuis Tsilka hoita’?
Hoita’ tulõ säntse kraadi man, ku om tarõh, nii õt päiv paistusi-i pääle õga latsõ’ saasi-i kätte.

Pakend: 30 ml pumppihustiga putel.
Pudelal om pisikutõvastanõ pumbasüsteem, kost kõõ tarvtamisao joosul pisiku’ sisse päse-i. Kõlbas tarvta’ 36 kuud. Pääle pudela edimäst vallalõtegemist 12 kuud.
Valmstamisõ kuupäiv/partii nummõr kae’ tootõ päält.

Kuis tiidä’ anda’ kõrvalmõo kõrral?
Ku roho tarvtamisõl tulõ vällä määnegi hädä, sis kõnõlgõ’ uma tohtri vai apteekriga. Kõrvalmõost saat tiidä’ anda’ ka www.terviseamet.ee kaudu või tuutja e-postilõ tsilk@spavarska.ee Kõrvalmõost tiidäandminõ avitas saia’ inämb tiidmisi taa meditsiini-seadmõ ohutusõ kotsilõ.

Tuutja: OÜ Värska Vara, Väiko-Rõsna külä, Setomaa vald, Võromaa

Peritoluriik: Eesti
Tarvtusjuhendi kokkopandmisõ/viimädse läbikaemisõ kuupäiv 15.04.2020