fbpx

Sotsiaalne rehabilitatsioon

Sotsiaalne rehabilitatsioon on mõeldud kõigile puudega inimestele ja osalise või puuduva töövõimega inimestele, kes vajavad igapäevaelus abi puudest või erivajadusest tulenevate piirangutega toimetulekuks.
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust vahendab Sotsiaalkindlustusamet

AS Värska Sanatoorium osutab sotsiaalset rehabilitatsiooniteenust alates 2005.aasta maikuust.


Rehabilitatsiooniteenuse käigus hinnatakse inimese toimetulekut ja vajadust abilise järele, tehakse ettepanekuid keskkonna kohandamiseks, nõustatakse abivahendi valikul ja kasutamisel. Olulisel kohal on erivajadustega inimeste nõustamine erinevatel sotsiaalset toimetulekut parandavatel teemadel.

Osutame järgmiseid rehabilitatsiooniteenuseid:

Kogemusnõustaja teenus (individuaalne ja grupinõustamine)

Rehabilitatsiooniplaani täiendamine ja tulemuste hindamine

Füsioterapeudi teenus

Tegevusterapeudi teenus

Sotsiaaltöötaja nõustamine (individuaalne ja grupinõustamine)

Psühholoogi nõustamine (individuaalne ja grupinõustamine)

Eripedagoogi ja logopeedi nõustamine (individuaalne ja grupinõustamine)

Loovterapeudi teenus (individuaalne ja grupinõustamine)

Õendusalane nõustamine (individuaalne ja grupinõustamine)

Arsti teenus

Kuidas tulla?Taotle elukohajärgse pensioniameti kliendibüroo kaudu Sotsiaalkindlustusameti suunamiskiri rehabilitatsiooniteenusele (infot saab Sotsiaalkindlustusameti tel. 16106). Rehabilitatsiooniteenusele saamiseks võid täita avalduse ka riigiportaalis.

Registreeri suunamiskirja alusel 21 kalendripäeva jooksul Värska sanatooriumi rehabilitatsiooniteenuse järjekorda E, T, K 9-14 tel. 799 3909 või rehabilitatsioon@spavarska.ee .

Rehabilitatsioonimeeskonna assistent võtab järjekorra alusel Teiega ühendust ja pakub välja plaani koostamisele või rehabilitatsiooniteenusele tuleku aja.

Teenusele saamise järjekorra pikkus sõltub konkreetsest sihtgrupist ja Sotsiaalkindlustusametiga sõlmitud teenuste osutamise lepingu mahust.

Asukoht ja juhised kohaletulekuks isikliku ja ühistranspordiga.


Rehabilitatsiooniteenuse rahastamineTulenevalt sotsiaalhoolekande seaduses käsitletust ja sotsiaalkaitseministri määrusest nr. 66 on alates 01.09.2017 rahastus järgmine:
Majutusteenust ühe kalendriaasta jooksul hüvitatakse ühe toidukorraga päevas (AS Värska Sanatooriumis hommikusöök) puudega lastele ja täiskasvanutele puudega isikutele 119,85 € ulatuses ning tööealistele psüühikahäiretega isikutele 838,95 € ulatuses. Puudega lapse saatjale hüvitatakse majutus kuni lapse 16-aastaseks saamiseni 91,10 € ulatuses aastas.

Sõidukulusid kompenseeritakse rehabilitatsiooniteenuse saajale 0,10 € kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 41,55 € aastas. Õigustatud isiku ja õigustatud isiku saatja sõidukulu hüvitatakse kokku ühekordse sõidukulude maksimaalse maksumuse ulatuses. Sõidukulude hüvitamiseks tuleb esitada elukohajärgsele pensioniametile taotlus rehabilitatsiooniteenuse järgselt. Taotlusele tuleb kindlasti lisada sõidukulusid tõendavad kuludokumendid (kütusetšekid, ühistranspordipiletid), mille alusel toimub kulude hüvitamine.


Osutatavate rehabilitatsiooniteenuste hüvitamise korraga saab tutvuda Sotsiaalkindlustusameti kodulehel .