Otsi tube ja hindu


RehabilitatsioonimeeskondMeie meeskonnas on sotsiaaltöötajad, arstid ja psühhiaater, füsioterapeudid, psühholoogid, meditsiiniõed, tegevusterapeut ja eripedagoog.


Meie missioon: Rahulolevad inimesed kliendikeskse rehabilitatsiooni tulemusena.

Meie visioon: Oleme kaasaegne, hinnatud ja hästi toimiv meeskond, kus on nii kliendi kui ka meeskonna rahulolu teenuse osutamisega kõrge.

Meie põhiväärtused:
Kvaliteet - pakume tõenduspõhist, eesmärgistatud ning usaldusväärset teenust, mis põhineb vastavalt kliendi vajaduste väljaselgitamisele, suhtlusele, meie parimatele võimalustele ja heale tavale
Professionaalsus - meeskonnaliikmed on vastava hariduse ja kompetentsioskusega, pikaajalise kogemusega ja motiveeritud Kliendikesksus - vaatleme klienti kui tervikut, lähtume iga isiku ootustest, vajadustest, väärtustest ja eesmärkidest
Ausus -käitume heatahtlikult hoides, austades ja väärtustades enda ja teiste mainet. Tagame ausa ja asjakohase info olemasolu ja kättesaadavuse.
Hoolivus - me peame lugu inimlikest väärtustest: austame nii klientide kui töötajate väärikust, tegutseme inimväärse ning arendava elu- ja teraapiakeskkonna tagamise nimel, suhtume hoolivalt teenusel olijasse.

AS Värska Sanatoorium omab EQUASS Assurance sertifikaati.

EQUASS Assurance on Euroopa Rehabilitatsiooni Platvormi (European Platform for Rehabilitation) poolt välja töötatud sotsiaalteenuste üle-Euroopalise kvaliteedijuhtimise sertifitseerimissüsteem, mis tagab kvaliteedi ja kvaliteedikontrolli teenustes.
Teenuste kvaliteeti iseloomustavad järmised märksõnad: kliendikesksus, eetika, õigused, tulemustele orienteeritus, laiahaardelisus, koostöösuhted, osalemine, kestev areng.

Tegevusi viiakse ellu ESF TAT „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 2015-2020“ 2.3.3 “Eesti hoolekandeteenuste kvaliteedi edendamine kvaliteediteemaliste koolituste, konsultatsioonide ja kvaliteedijuhtimissüsteemide tutvustamise ning rakendamise" raames.